Javna nabavka uglja

  • Štampa

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 22/2013, del. br. 611 od 11.09.2013. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 22/2013, del. br. 611/1 od 11.09.2013. godine, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti - Nabavka  uglja za potrebe Posavotamnavske srednje škole , za grejnu sezonu 2013-14

JN br. 21/2013

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле, место извршења услуге,

4

IV

Техничка документација и планови

4

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

5

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9

VII

Образац понуде

17

VIII

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

21

VIX

Модел уговора

22

X

Образац трошкова припреме понуде

25

XI

Образац изјаве о независној понуди

26

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

Предметна јавна набавка је : НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, ГРЕЈНА СЕЗОНА 2013/2014 , РБЈН 21/2013

 

РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

КОЛИЧИНА/Т

1.

СУШЕНИ УГАЉ

тона

150

 

Процењене количине потребне за наведену грејну сезону износе 150 тона.

Место испоруке: ф-цо утоварно место испоручиоца (продавца). Испоруке су сукцесивне према исказаним потребама и налогу наручиоца (купца).

Испоручилац се обавезује да редовно, у складу са исказаним потребама Наручиоца, прати одобрене диспозиције и обезбеди требоване количина угља за потребе Општине Владимирци, као и да превознику, за ког се Општина определи, омогући несметан утовар и транспорт требованих количина угља.