Javna nabavka električne energije

  • Štampa

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка број 463

 

 

 

Посавотамнавска средња школа Владимирци

 

 

Објављује

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ДОБРА

 

 

1. НАЗИВ,АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

Посавотамнавска средња школа Владимирци, Светог Саве бб.,15225 Владимирци, www.scvladimirci.org

Матични број: 07283199,   ПИБ:101403842

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ- јавна набавка мале вредности

 

3. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ,НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ.

 

Јавна набавка мале вредности-добра : НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,РБЈН 4/18,сашифромизопштегречникаОРН : 09310000-електрична енергија

 

4.ПАРТИЈЕ- Предметна набавка није обликована по партијама.

 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове који су дефинисани у конкурсној документацији а односе се на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама.

Испуњеност услова из члана 75. и 76. доказује се писаном изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу и достављањем тражених докумената назначених у конкурсној документацији.

 

6. КРИТЕРИЈУМ,ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

7. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација за предметну набавку може се преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/и на интернет адреси Наручиоца ,www.scvladimirci.org као и све измене и допуне, питања и одговори, продужење рока, уколико их буде било.

 

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца , сваког радног дана од 9,00 часова до 14,00 часова.

Уколико понуђач ради учествовања у поступку јавне набавке преузме конкурсну документацију са интернет странице наручиоца или Портала јавних набавки пожељно је да достави наручиоцуОбавештење о преузимању конкурсне документације на :

e -mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и да достави податке о контакт особи.

 

 

8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК

Понуђач је дужан да понуду са припадајућом документацијом припреми и поднесе у складу са конкурсном документацијом и овим позивом.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се доставља препорученом поштом на адресу Наручиоца: Посавотамнавска средња школа Владимирци Светог Саве бб, 15225 Владимирци или непосредно на истој адреси у секретаријату школе..

На лицу коверте или кутије обавезно назначити:

Посавотамнавска средња школа Владимирци , Светог Саве бб., 15225 Владимирци.

«Понуда за јавну набавку:НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,РБЈН 4/18- НЕ ОТВАРАТИ »

На полеђини коверте или кутије назначити назив и адресу Понуђача, име особе за контакт са бројем телефона.    

 

Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до 21.06.2018.године до 11,00 часова.

   Понуде које стигну, без обзира на начин достављања, после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се по окончању поступка отварања понуда неотворене вратити понуђачима са назнаком «неблаговремена».

 

9. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Понуде ће се јавно отварати дана 21.06.2018.године, у просторијама школе у Владимирцима у 11 часова.

 

10.УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица у својству јавности, а понуђача могу заступати, активно учествовати у поступку отварања, законски заступници,као и овлашћени представници понуђача који комисији за јавну набавку доставе уредно писмено овлашћење потисано и печатирано, за активно учешће у поступку отварања понуда. Лица која активно учествују у поступку отварања понуда морају комисији ставити на увид лични документ ради идентификације у супротном неће се прихватити активно учествовање.

 

 

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 8 дана од дана отварања понуда, уколико су испуњени услови за избор понуђача.Уколико нису испуњени услови за доделу уговора, у истом року биће донета одлука о обустави поступка.

 

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Taња Лештарић, секретар школе ,тел. 015/514-837

е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Додатна обавештења могу се добити сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова.