Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije

 • Štampa

Посавотамнавска средња школа Владимирци

Светог Саве бб,15225 Владимирци

www.scvladimirci.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА

 

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимирци, јун 2018. године

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности РБЈН 4/18, и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности РБЈН 4/18 број 463/1, припремљена је

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности – добра:НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - РБЈН 4/18

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

 

 

 

 

III

 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле, место извршења услуге,

 

4

 

 

IV

 

Техничка документација и планови

 

4

 

 

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

5

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

10

VII

Образац понуде

18

VIII

Модел уговора

23

IX

Образац трошкова припреме понуде

29

X

Образац изјаве о независној понуди

30

 

 

 

 

 

                                           

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Посавотамнавска средња школа Владимирци

Адреса: Светог Саве бб,15225 Владимирци

Интернет страница www.scvladimirci.org

 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке RBJN 4/18 су добра : НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

4. Контакт :

Лице за контакт: Тања Лештарић, телефон 015/514-837 ,e-mail адреса : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке РБЈН 4/18 су добра: :НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,РБЈН 4/18

ознака из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија .

 

2.Партије

Предметна набавка није обликована по партијама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

 

Предметна јавна набавка је:НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА

 

Назив мерног места

Мерно место,нови ЕД број

Бр.бројила

Посавотамнавска средња школа Владимирци

1730066186

84998

УКУПНА ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЗА ВИШУ ТАРИФУ

99000 kwh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив мерног места

Мерно место,нови ЕД број

Бр.бројила

Посавотамнавска средња школа Владимирци

1730066186

84998

УКУПНА ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЗА НИЖУ ТАРИФУ

31000

kwh

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНА ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЗА ВИШУ И НИЖУ ТАРИФУ

130000 kwh

 

 

 

 

 

 

 

Техничке карактеристике:у складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије ("Службени гласник РС", број 120/12).

 

Врста продаје: гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на места примопредаје, током испоруке.

 

Рок испоруке:годину дана од дана закључења уговора о потпуном снабдевању од 00:00h до 24:00h

 

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије

на свим објектима   наведеним у спецификацији-табели.

Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система ( Сл. Гласник РС број 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система( Сл. Гласник РС број 3/2012)и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ( СЛ. Гласник РС бр. 63/2013) и Правилима о раду тржишта електричне енергије ( Сл. Гласник РС 120/2012) као и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму , потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор о предметном поступку јавне набавке , поступити у складу са чланом 141. Став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

 

 1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и
 2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 

 

 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

1.1.        Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. 1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 2. 2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 3. 3)Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 4. 4)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 5. 5)Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште.
 6. 6)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.        Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 

1)да располаже неопходним пословним капацитетом , односно да је као активан учесник на тржишту електричне енергије, у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту што доказује потврдом оператера преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије , односно да је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Портају јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту

1.3.        Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.        Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 1. 2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу Vодељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) и члана 76.Закона што доказује Лиценцом за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, коју доставља у виду неоверене копије и Потврдом(уверењем) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије коју доставља у виду неоверене копије.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављуVодељак 3.),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужанда без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                               

 

И З Ј А В У

 

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке-добра :НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - РБЈН 4/18, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 1. 1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. 2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. 3)Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 4. 4)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
 5. 5)Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
 6. 6)Понуђач испуњава додатне услове, односно понуђач је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту.

 

Место:_____________                                                          Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                      

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                               

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке-добра :НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - РБЈН 4/18 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 

 1. 1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. 2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. 3)Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 4. 4)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

 

 

 

Место:_____________                                                           Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                      

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Посавотамнавска средња школа Владимирци ,Светог Саве бб, 15225 Владимирци,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку– добра : НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - РБЈН 4/18- НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до              године до 14,00 часова .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

 • Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће.
 1. a.попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде
 2. b.попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу;
 3. c.попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача;
 4. d.попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве понуђача -/којим се доказује испуњеност услова из члана 75.и 76.Закона
 5. e.попуњене, печатом оверене и потписане Остале обрасце за подношење понуде;
 6. f.попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора;
 7. g.попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене
 8. h.попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о независној понуди.

ВАЖНО: Понуђач је дужан да уз понуду обавезно достави :

 

a)Важећу Лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, коју доставља у виду неоверене копије и

 

b)Потврде ( уверења) Операторапреносног системада је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије , односно да је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Портају јавних набавки Управе за јавне набавке , обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту коју такође доставља у виду неоверене копије

3.ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Посавотамнавска средња школа Владимирци,Светог Саве бб, 15225 Владимирци,са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку мале вредности -добра:НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - РБЈН 4/18- НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понудеза јавну набавку мале вредности -добра: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - РБЈН 4/18- НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понудеза јавну набавку мале вредности -добра :НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - РБЈН 4/18- НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности -добра: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - РБЈН 4/18- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

 

Наручилац се обавезује да плаћања изврши до 20-ог у текућем месецу за претходни месец,а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач (снабдевач) на основу документа којим наручилац и добављач (снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

9.3.Захтев у погледу места испоруке добара:

Захтев у погледу рока (периода испоруке електричне енергије):

Рок испоруке: до годину дана од дана закључења уговора о потпуном снабдевању од 00:00h до 24:00h

Место испоруке: на свим објектима   наведеним у спецификацији.

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

9.5. Други захтеви

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму , потписану од стране одговорног – овлашћеног лица и оверену печатом којом се обавезује да ће уколико му буде додељен Уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 141. Став 5 Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању Уговора закључити:

 1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
 2. Уговор којим преузима балансну одговорнсот за места примопредаје крајњег купца.

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.

У понуђену цену су укључени трошкови балансирања а нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. Трошкови из навдених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену електричну енергију и примењиваће се на обрачунске величине за тарифне ставове за места примопредаја Наручиоца, добијене од оператера дистрибутивног система.

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавају као производ укупно измерене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије изражене у дин / kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине , понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. Уколико је понуђач нерезидент , Наручилац задржава права рефундације царинских даџбина.

Цена је фиксна и не може се повећавати.

Наручилац – купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу на уговорну јединичну цену, захтева од Продавца умањење цене, што ће бити предмет Анекса уговора, а у циљу обезбеђивања равноправног положаја крајњих купаца електричне енергије, сходно члану 143. став 1. Закона о енергетици.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН РБЈН =4/18.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који достави већи број потврда ( уверења) Оператера преносног система којом се потврђује да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије и да је у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања позива за подношење Понуда на Порталу јавних набавки обавио трансакције електричне енергије са другим учесником на тржишту

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља Vодељак 3.).

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , факсом на број 015/514-506 или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

21. Конкурсна документација је нумерисана и има 30 странa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку::НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ,РБЈН 4/18.

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

2)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, РБЈН 4/18.

Предмет набавке

Јед. мере

јединична цена без ПДВ

јединична цена са ПДВ

Процењене количине kW

Укупна цена без ПДВ за процењене количине – вредност уговора

Укупна цена са ПДВ за процењене количине-вредност уговора

1

2

3

4

5

6 (3х5)

7 (4х5)

А. Виша тарифа

kWh

 

 

99000

 

 

Б. Ниша тарифа

kWh

 

 

31000

 

 

 

 

Рок и начин плаћања

 

рок плаћања је до 28-ог у текућем месецу за претходни месец,а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач (снабдевач) на основу документа којим наручилац и добављач (снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије.

 

 

Рок важења понуде

 

 

 

Место испоруке добара

 

 

мерна места Наручиоца дата у табели,поглавље III

 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца наместу примопредаје током периода снабдевања. Снабдевач је балансно одговоран за местопримопредаје купца, у максималном износу који је одређен овом конкурсномдокументацијом.

Једнична цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу саЗаконом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије заиспоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор дистрибутивног системаобрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основуобрачунских величина, за место/а примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цениприступа систему за дистрибуцију електричне енергије.

 

Датум                                                                                  Понуђач

   М. П.

_____________________________                                            ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебн

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ :НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ,РБЈН 4/18.

Закључен између:

1. Посавотамнавска средња школа Владимирци, улица Светог Саве бр. бб., ПИБ 101403842, матични број 07283199, коју заступа директор Милан Исаиловић у даљем тексту Наручилац/купац.

 

     2._____________________________,улица________________,

ПИБ: ___________, Матични број: _____________, коју заступа _____________ (у даљем тексту Понуђач/Продавац).

 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је Купац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (СЛ. Гласник РС број 124/12,14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале врености добара – електричне енергије ЈНМВ бр. 4/18, да је понуђач доставио понуду број -----------------од ------------------2018. године која је код наручиоца заведенапод бројем ----------------од------------------- 2018. Године и да је наручилац донео Одлуку о додели уговора број---------------- дана -------------2018.године.

 

Предмет Уговора

 

Члан 1.

Овим Уговором купац и продавац уређују права, обавезе и одговорности у погледу продаје електричне енергије са потпуним снадбевањем са балансном одговорношћу, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, а у складу са конкурсном документацијом и понудом продавца број __________од __________ 2018.године, заведеној код купца под бројем __________________од ____________2018.године ( у даљем тексту Понуда), која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.

 

Квалитет електричне енергије, начин и место примопредаје, балансна одговорност и законски оквир

 

Члан 2.

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије извршиће према следећем:

Врста продаје: потпуно снадбевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.

Планирани период испоруке годину дана од дана закључења уговорао потпуном снабдевању од 00:00h до 24:00h

Уколико купац до истека рока важења Уговора не обавести Продавца да је закључио Уговор о купопродаји електричне енергије за наредну годину , Продавац је дужан да купцу обезбеди резервно снадбевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици.

Количина енергије: на основу остварене потрошње наручиоца - променљив дијаграм оптерећења

 

 

Место испоруке: сва мерна места Наручиоца прикључена на

дистрибутивни систем у складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле дате у поглављу III у конкурсној документацији која је саставни део овог уговора.

 

Уговорена количина и квалитет ће се испоручивати у складу са важећим Законом о енергетици (Сл. Гласника РС бр.57/2011,80/2011,93/2012 и 124/2012), Правилима о раду преносног система ( Сл. Гласник бр.55/2008) и Изменама и допунама Правила о раду преносног система ( Сл. Гласник РС број 3/2012), Уредбом о условима испоруке и снадбевања електричном енергијом

( Сл. Гласник РС број 63/2013), Првилима о раду тржишта електричне енергије (Сл. Гласник РС број 120/2012) као и свим другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу снадбевање предметног добра.

Продавац се обавезује да у складу са чланом 141. Став 5. Закона о енергетици пре отпочињања испоруке закључи:

 1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и
 2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 

Цена , фактурисање, начин и рок плаћања

 

Члан 3.

 

Наручилац се обавезује да плаћа Испоручиоцу добара -Снабдевачу цену за испоручену електричну енергију, по следећимценама, за један kWh активне електричне енергије без ПДВ-а, категорија „Широка потрошња“:

 

 

Виша тарифа

 

дин/kWh без ПДВ-а

Нижа тарифа

 

дин/kWh без ПДВ-а

 

Цена је фиксна за уговорени период испоруке.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност овог уговора за укупно потраживане количине електричне енергије за вишу тарифу од 99000,00 kWh, у износу од_____________________________динара без ПДВ-а, односно__________________________________динара са ПДВ-ом, за нижу тарифу од 31000,00 kWh, у износу од_____________________________динара без ПДВ-а, односно__________________________________динара са ПДВ-ом.

 

Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из Понуде и стварно испорученој електричној енергији на месту примопредаје, а на основу испостављених рачуна који је продавац дужан да достави купцу у прикладном року за претходни месец (Претходни обрачунски период).

Уговорени износ из става 1 овог члана Купац ће сукцесивно плаћати продавцу за време трајања уговора и то сваког месеца до 28-ог у месецу за претходни месец ( обрачунски период)

У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему електричне ненергије,трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача.

Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у Сл. Гласнику РС. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену елелктричну енергију и примењиваће се на обрачуснке величине за тарифне ставове за места примопредаја купца, добијене од оператора дистрибутивног система.

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском периоду израженеу kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије , изражене у дин / kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.

 

 

Начин обраде рачуна, обавезни елементи и начин издавања рачуна

 

Члан 4.

Продавац је у обавези да изда и достави Купцу јединствени рачун за свако мерно место са исказаним трошковима за испоручено добро, трошковима за приступ дистрибутивном систему електричне енергије, трошковима накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије са ПДВ-ом.

Продавац је у обавези да рачун достави купцу на адресу седишта купца,

Посавотамнавска средња школа Владимирци Светог Саве бб,15225 Владимирци.

Продавац ће у рачуну из претходног става посебно исказати : цену испорученог добра, трошкове приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и ПДВ.

Продавац се обавезује да на рачуну поред осталих података обавезно упише број рачуна, број Уговора, валуту плаћања, текући рачун продавца, ПИБ продавца .

 

Право на рекламацију

 

Члан 5.

На испостављени рачун Купац може поднети писани приговор у року од 8 дана од дана добијања рачуна.

Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна.

Продавац је дужан да приговор из става 1 овог члана реши и писаним путм обавести купца у року од осам дана од дана пријема приговора.

У случају да је приговор основан Продавац ће извршити исправку рачуна тако што ће купцу издати књижно одобрење у износу признате рекламације.

У случају да Продавац одлучи да приговор није основан , о томе ће писаним путем обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.

 

 

Ангажовање подизвођача

Члан 6.

У случају да Продавац ангажује подизвођача Продавац у потпуности одговара Купцу за извршавање обавеза из овог Уговора и у случајевима поверавања појединих обавеза подизвођачу:

_______________________ из _________________, улица________________број_____ (назив подизвођача)

____________________________ из _________________, улица________________број_____ (назив подизвођача)

_______________________ из _________________, улица________________број_____ (назив подизвођача)

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршавање следећих обавеза:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Кашњење у плаћању купца

 

Члан 7.

Уколико купац у уговореном року не плати уговорену цену за добро из члана 2. овог Уговора обавезан је да за дане закашњења плати продавцу затезну камату.

 

Резервно снадбевање

Члан 8.

 

Уколико купац до истицања важења уговора не закључи уговор о снадбевању електричном енергијом за наредни период, на захтев купца,   продавац је дужан да купцу обезбеди резервно снадбевање у складу са чланом 145.и 146. Закона о енергетици.

 

Ослобађање од одговорности

 

Члан 9.

Продавац и купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више силе.

Виша сила ослобађа продавца да испоручи, а Купца да преузме количине добра утврђене овим уговором за време њеног трајања.

Као виша сила за продавца и купца сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (полаве, земљотреси, пожари и сл) као и догађаји и околности које су настале после закључења уговора, који онемогућавају извршење уговорених обавеза, које Продавац није могао спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти државних органа и Оператора система , донети у складу са правилима о раду система,а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести писаним путем другу уговорну страну о настанку , врсти и трајању више силе уколико се њено трајање могло предвидети, као и да предузме активности ради ублажавања последица више силе.

За време трајања више силе прва и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе документом издатим од стране надлежних органа.

У случају да догађај више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе за период дужи од једног месеца, исте ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора и дужна је да о томе писаним путем обавести другу уговорну страну.

 

 

Престанак важења уговора

Члан 10.

Уговор се може раскинути споразумно , писменом сагласношћу уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.

Купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу на уговорену јединичну цену једнострано откаже Уговор, уколико Продавац на захтев купца не умањи цену.

Отказни рок траје до закључења уговора са новим продавцем у смислу Закона о енергетици а најдуже 90 дана од дана пријема писаног акта о отказу.

 

Решавање спорова

 

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем спорове из овог Уговора решаваће надлежни суд.

 

Завршне одредбе

 

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други важећи прописи за ову материју

 

Члан 13.

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 ( два)

 

ЗА КУПЦА/ НАРУЧИЛАЦ/:                                                                            ЗА ПРОДАВАЦ/ПОНУЂАЧА/:

ДИРЕКТОР

 

____________________________                                                         _____________________________

         Милан Исаиловић

 

 

Напомена:модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности- добра :НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ,РБЈН 4/18.,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.