Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti (3)

  • Štampa

 

Посавотамнавска средња школа Владимирци

Светог Саве бб,15225 Владимирци

www.scvladimirci.org

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ