Javna nabavka - prevoz uglja

  • Štampa

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 22/2013, del. br. 611 od 11.09.2013. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 22/2013, del. br. 611/1 od 11.09.2013. godine, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti - Prevoz uglja od „RK Kolubara“ do Posavotamnavske srednje škole u Vladimircima

JN br. 21/2013

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:

Poglavlje

Naziv poglavlja

Strana

I

Opšti podaci o javnoj nabavci

3

II

Podaci o predmetu javne nabavke

3

III

Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.

4

IV

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

4

V

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

9

VI

Obrazac ponude

17

VII

Model ugovora

21

VIII

Obrazac troškova pripreme ponude

23

IX

Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi

24