Stručna služba

 • Štampa

Stručna služba

 

 

CILJ RADA STRUČNOG SARADNIKA

            Psiholog ustanove primenom teorijskih i praktičnih saznanja psihologije kao nauke doprinosi ostvarivanju i unapređivanju obrazovno – vaspitnog rada u ustanovi u skladu sa ciljevima i principima obrazovanja i vaspitanja i standardima postignuća učenika definisanih Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i posebnim zakonima.

 

OBLASTI RADA STRUČNOG SARADNIKA

 • Planiranje i programiranje obrazovno – vaspitnog rada,

 • Praćenje, vrednovanje i unapređivanje obrazovno – vaspitnog rada škole,

 • Rad i saradnja sa učenicima,

 • Saradnja sa roditeljima/starateljima,

 • Saradnja sa profesorima i ostalim zaposlenim u školi,

 • Rad u stručnim organima i timovima,

 • Saradnja sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave,

 • Istraživanje obrazovno – vaspitne prakse

 • Vođenje dokumentacije, priprema za rad i stručno usavršavanje

   

ZADACI STRUČNOG SARADNIKA

 • Stvaranje optimalnih uslova za razvoj dece i ostvarivanje vaspitno-obrazovnog rada,

 • Učestvovanje u praćenju i podsticanju razvoja učenika

 • Podrška jačanju vaspitačkih, odnosno nastavničkih kompetencija i njihovog profesionalnog razvoja,

 • Učestvovanje u praćenju i vrednovanju obrazovno-vaspitnog rada i predlaganje mera koje doprinose obezbeđivanju efikasnosti, ekonomičnosti i fleksibilnosti rada ustanove,

 • Učestvovanje u praćenju i vrednovanju ostvarenosti opštih i posebnih standarda postignuća učenika i predlaganje mera za unapređivanje,

 • Podrška otvorenosti ustanove prema pedagoškim inovacijama,

 • Razvijanje saradnje ustanove sa porodicom i podrška vaspitnim kompetencijama roditelja, odnosno staratelja,

 • Saradnja sa drugim institucijama, lokalnom zajednicom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za ustanovu

 • Stalno stručno usavršavanje i praćenje razvoja psihološke nauke i prakse.

U našem društvu još uvek postoji predrasuda da je traženje stručne pomoći oblik sramote, jer to podrazumeva priznavanje sopstvene nemoći ili slabosti. Međutim, pedagozi i psiholozi su, pre svega, podrška – kako vaspitnom procesu tako i ličnom razvoju učenika.

Svako od nas se u jednom momentu nađe u situaciji s kojom ne može sam da se izbori, kada ne može sam da prevaziđe nastali problem. Tada nam je potreban savet ili mišljenje nekog ko je stručan da pomogne. Stručni saradnik je tu kada ne možeš dalje sam, i da ne moraš dalje sam.

Vi, kao učenici, a i kao roditelji, imate pravo na ovu pomoć. Tražiti pomoć nije sramota, ali ne tražiti pomoć je neodgovornost.