• Štampa

 

 

 

Poseta i otvaranje Doma za u?enike u Vladimircima od strane predsednika Vu?i?a 

 

 Video snimak 1 po?etka takmi?enja

Video snimak2 Republi?kog takmi?enja

Video snimak 3 Republi?kog takmi?enja

 

??????????????? ?????? ????? ??????????

?????? ???? ??,15225 ??????????

www.scvladimirci.org     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Klikom na link naslova moete preuzeti dokument

KONA?NI REZULTATI TAKMI?ENJA

Pozivno pismo direktora

Zapisnik sa sastanka ugostitelja

Izvetaj aktiva poslasti?arstva

Izvetaj aktiva kuarstva

 Komisija prijava

Pravilnik za III stepen

Prijava za republi?ko takmi?enje III stepen

Prilog ta?ki 7, Izjava roditelja

Dopuna dokumentacije-kuvari 

Zadaci za takmi?enje kuvara 

Klju? zadataka za kuvare

 Zadaci za takmi?enje konobara

 Zadaci za takmi?enje poslasti?ara

Klju? zadataka za poslasti?are

Dopuna za poslasti?are