Svet kompjutera

Kompanija Microsoft je objavila da ?e tokom nedelji objaviti 13 sigurnosnih zakrpa koje ?e zatvoriti 22 slabe ta?ke u okviru Internet Explorer, Windows, Vision i Visual Studio softvera.main Ovaj paket zakrpa je ve?i od prolomese?nog, ali se ukupan broj slabih ta?aka koje su zatvorene ne razlikuje. Ovo je neobi?no jer kompanija praktikuje izdavanje ve?eg paketa zakrpa jednog meseca, nakon ?ega sledi manji paket i tako u krug. Me?utim, iz kompanije Microsoft navode da 22 nije velika, ve? osrednja brojka podse?aju?i da je ove godine bilo i ve?eg broja zakrpljenih slabih ta?aka. Dve od 13 zakrpa su ocenjene kao kriti?ne.