Posavotamnavska Srednja kola Vladimirci, ima veoma iroko i veoma stru?no polje rada i obrazovanja u?enika. Poseduje savremenu informati?ku tehnologiju, ima savremenu halu za fizcko vaspitanje, sopstvenu biblioteku ...

Raspored ?asova za kolsku 2020/2021. godinu


U koli radi stru?no nastavno osoblje slede?ih profila:
6 diplomiranih ekonomista
7 diplomiranih mainskih inenjera
2 diplomirana elektro inenjera
1 diplomirani inenjer organizacije rada
3 diplomirana geometra
1 inenjer geodezije
2 profesora informatike
3 diplomirana pravnika
3 profesora matematike i jo
20 profesora raznih profila.
U koli ima ukupno 770 ucenika.


kola je predvidela dogradnju sledecih kolskih objekata:

 • Dogradnja glavne kolske zgrade ,
 • Izgradnja radionice,
 • Izgradnja doma za stanovanje u?enika kapaciteta 250 u?enika.

dom

U naoj koli se vrsi prekvalifikacija za sledeca zanimanja:
1. Mainske tehni?ar za kompjutersko konstruisanje
2. Bravar
3. Automehanicar
4. Metalostrugar
5. Metalogloda?
6. Trgovac
7. Ekonomske tehni?ar
8. Kuvar
9. Konobar

U planu su i prekvalifikacije za slede?a zanimanja:
1. Geometar
2. Poslasticar

kola ima ?etiri kabineta informatike koji su opremljeni sa:

 • 80 DualCore ra?unara
 • Ra?unari su povezani intranetom u lokalnu mreu a pomo?u servera omogu?en je pristup svim klijentima mree
 • Svim ra?unarima je omogu?en pristup internetu
 • Profesionalni A3 skener visoke rezolucije
 • Ploter za crtanje radioni?kih crtea i planova maksimalne irine 27 in?a
 • Profesionalni A3 grafi?ki tablet sa opti?kom olovkom i miem
 • Digitalna olovka logitech
 • tampa?i A4 laserski, ink-det, tampa?-skener i matri?ne tampa?e
 • 50 web kamera povezanih u mreu preko net meetinga, koje pruaju mogu?nost me?usobne razamene ivih slika i zvuka
 • Dodatnu opremu i odgovaraju?i softver za u?enje stranih jezika
 • Savremene programske cad pakete za crtanje i 3D modeliranje mechanical desktop i licenciran Proengineer Wildfire 3.0
 • Interaktivna metoda u?enja, nastava se izvodi u kabinetima informatike kori?enjem videobima.
 • kola poseduje licenciran softver Microsoft-a