Otkrivena najve?a vodena masa u svemiru

ME?UNARODNI TIM ASTRONOMA OTKRIO je nedavno pravi rezervoar" vode u svemiru koji je 100.000 puta ve?i od mase Sunca. Voda se nalazi oko jednog kvazara udaljenog 12 milijardi svetlosnih godina.

 Ovaj kvazar (QUASi-stellAR radio source, kvazi-stelarni radio izvor), odnosno kosmoloki izvor elektromagnetnog zra?enja, nije karakteristi?an samo po koli?ini vode koja ga okruuje, ve? i po koli?ini energije koju emituje ona je jednaka energiji koju bi emitovalo 1.000 biliona Sunaca a poti?e iz supermasivne crne rupe u centru kvazara.

Prona?ena voda nalazi se u gasovitom stanju i neobi?no je topla i gusta, stoga je izazvala pravu senzaciju me?u istraiva?ima, astronomima i nau?nicima. Ovo otkri?e je tako uzbudljivo", rekao je jedan od astronoma koji su otkrili ovaj kvazar. Ne samo da smo pronali vodu toliko daleko u svemiru, ve? nje ima dovoljno da napunimo okeane na Zemlji vie od 100 biliona puta."

Ve?ina vode u naoj galaksiji je smrznuta i moe se na?i samo u odre?enim regionima, za razliku od vode oko pomenutog kvazara, koja se rasprostire hiljadama svetlosnih godina unaokolo.

Otkri?e je na?injeno spektrografom Z-Spec koji koristi milimetarsku talasnu duinu (izme?u infracrvenih i mikrotalasnih zraka), a nalazi se u opservatoriji Caltech Submillimeter na Havajima. Detektori ovog spektrografa se hlade na 0,06 stepeni iznad apsolutne nule kako bi se omogu?ila vrhunska osetljivost potrebna za ovakva merenja.

Ovo otkri?e naglaava i vanost milimetarskog ili submilimetarskog frekvencijskog opsega za astronomiju, koji se u poslednjih dve ili tri decenije sve vie koristi za posmatranja. Astronomi trenutno rade na konstrukciji 25-metarskog teleskopa koji ?e biti postavljen u ?ileanskoj pustinji Atakama. Uz njegovu pomo?, mo?i ?e da otkriju neke od najranijih galaksija u svemiru i izmere koncentracije vode i drugih gasova. Primara radi, ovo otkri?e kvazara udaljenog 12 milijardi svetlosnih godina omogu?i?e nau?nicima zbog relativno spore brzine svetlosti da vide kako je izgledao svemir nakon 1,6 milijardi godina od njegovog postanka.

Preuzeto sa:Mikro vesti