Aktiv matematike i informatike

Predsednik aktiva matematike i informatike je profesor Arsovski Mom?ilo dipl.ing
                             
                                                                                                                                  

PLAN RADA STRU?NOG VE?A MATEMATIKE I INFORMATIKE ZA 2015/2016. GODINU

 

Na po?etku kolske godine, odnosno u avgustu i po potrebi, aktiv nastavnika matematike i informatike sastaje se i dogovara o nastavnim i vannastavnim aktivnostima za 2015/2016. kolsku godinu.

Dodatna nastava izvodi se u svim odeljenjima u kojima je potrebno poboljati uspeh.. Dopunsku i dodatnu nastavu izvode svi nastavnici u skladu sa podelom ?asova, rasporedom i potrebama u?enika.

 

Pored redovne nastave planira se izvo?enje dodatne, dopunske nastave u skladu sa rasporedom ?asova, kao i rad sekcije za izradu kolskog lista i auriranje kolskog sajta.

 

U septembru se Ve?e bavi organizaciono-tehni?kim poslovima, razmatra budu?i program rada aktiva, bira u?enike za dopunsku, dodatnu, slobodnu aktivnost, utvr?uje obim, sadraje, teinu pismenih zadataka i kontrolnih vebi kao i na?ine ocenjivanja .

 

U novembru i aprilu podnosi izvetaj o realizaciji planiranih sadraja, analizira interaktivna saradnja izme?u predmeta. Ve?e se bavi pitanjima vezanim za kolsko, optinsko, gradsko (eventualno, republi?ko i me?unarodna) takmi?enja.

 

Tokom kolske godine stru?no ve?e bavi se realizacijom nastave, eventualnom nadoknadom ?asova i obezbe?ivanjem stru?ne zamene u koli (a na nivou kole, ukoliko je potrebno i mogu?e).

 

Stru?no ve?e vodi ra?una da svi u?enici uspeno savladaju predvi?ene kolske programe iz matematike i informatike. Stru?no ve?e predvi?a i stru?no usavravanje nastavnika matematike i informatike.

Stru?no ve?e je usvojilo udbenike za kolsku 2015/2016 godinu,

 1. Matematika :

  1. Prva godina Klet

  2. Druga, tre?a i ?etvrta knjige Zavoda

 2. Informatika

  1. Prva godina Nikola Klem

  2. Poslovna informatika za tre?i i ?etvrti razred Zavod. Dragan Marin?i?

Plan rada stru?nog ve?a nastavnika matematike

i informatike

avgust-septembar

 1. Podela predmeta i ?asova na nastavnike
 2. Snabdevenost stru?nom literaturom
 3. Opremanje kabineta

oktobar

 1. Ocenjivanje u?enika i uskla?ivanje kriterijuma
 2. Snabdevenost u?enika udbenicima
 3. Kontrolni zadaci

novembar

 1. Sre?ivanje kabineta ( skice, folije )
 2. Uspeh na kraju I klasifikacionog perioda
 3. Pismene provere da ili ne
 4. Podrka pisanju planiranja stru?nog usavravanja

januar

 1. Stru?no-pedagoko usavravanje (seminari )
 2. Takmi?enje u?enika
 3. Analiza uspeha na kraju I polugodita
 4. Mere za poboljanje uspeha

februar

 1. Izvetaj sa seminara
 2. Priprema za takmi?enje

april

 1. Utisci o radu u?enika na kraju III tromese?ja
 2. Laboratorijske vebe
 3. Ogledni ?as

maj

 1. Priprema za maturski ispit
 2. Teku?a pitanja

jun

 1. Analiza uspeha na kraju kolske godine

Rukovodilac aktiva:

Arsovski Mom?ilo