Aktiv matematike i informatike

Predsednik aktiva matematike i informatike je profesor Arsovski Momčilo dipl.ing
                             
                                                                                                                                  

PLAN RADA STRUČNOG VEĆA MATEMATIKE I INFORMATIKE ZA 2015/2016. GODINU

 

Na početku školske godine, odnosno u avgustu i po potrebi, aktiv nastavnika matematike i informatike sastaje se i dogovara o nastavnim i vannastavnim aktivnostima za 2015/2016. školsku godinu.

Dodatna nastava izvodi se u svim odeljenjima u kojima je potrebno poboljšati uspeh.. Dopunsku i dodatnu nastavu izvode svi nastavnici u skladu sa podelom časova, rasporedom i potrebama učenika.

 

Pored redovne nastave planira se izvođenje dodatne, dopunske nastave u skladu sa rasporedom časova, kao i rad sekcije za izradu školskog lista i ažuriranje školskog sajta.

 

U septembru se Veće bavi organizaciono-tehničkim poslovima, razmatra budući program rada aktiva, bira učenike za dopunsku, dodatnu, slobodnu aktivnost, utvrđuje obim, sadržaje, težinu pismenih zadataka i kontrolnih vežbi kao i načine ocenjivanja .

 

U novembru i aprilu podnosi izveštaj o realizaciji planiranih sadržaja, analizira interaktivna saradnja između predmeta. Veće se bavi pitanjima vezanim za školsko, opštinsko, gradsko (eventualno, republičko i međunarodna) takmičenja.

 

Tokom školske godine stručno veće bavi se realizacijom nastave, eventualnom nadoknadom časova i obezbeđivanjem stručne zamene u školi (a na nivou škole, ukoliko je potrebno i moguće).

 

Stručno veće vodi računa da svi učenici uspešno savladaju predviđene školske programe iz matematike i informatike. Stručno veće predviđa i stručno usavršavanje nastavnika matematike i informatike.

Stručno veće je usvojilo udžbenike za školsku 2015/2016 godinu,

 1. Matematika :

  1. Prva godina Klet

  2. Druga, treća i četvrta – knjige Zavoda

 2. Informatika

  1. Prva godina Nikola Klem

  2. Poslovna informatika za treći i četvrti razred Zavod. Dragan Marinčić

Plan rada stručnog veća nastavnika matematike

i informatike

avgust-septembar

 1. Podela predmeta i časova na nastavnike
 2. Snabdevenost stručnom literaturom
 3. Opremanje kabineta

oktobar

 1. Ocenjivanje učenika i usklađivanje kriterijuma
 2. Snabdevenost učenika udžbenicima
 3. Kontrolni zadaci

novembar

 1. Sređivanje kabineta ( skice, folije )
 2. Uspeh na kraju I klasifikacionog perioda
 3. Pismene provere – da ili ne
 4. Podrška pisanju planiranja stručnog usavršavanja

januar

 1. Stručno-pedagoško usavršavanje (seminari )
 2. Takmičenje učenika
 3. Analiza uspeha na kraju I polugodišta
 4. Mere za poboljšanje uspeha

februar

 1. Izveštaj sa seminara
 2. Priprema za takmičenje

april

 1. Utisci o radu učenika na kraju III tromesečja
 2. Laboratorijske vežbe
 3. Ogledni čas

maj

 1. Priprema za maturski ispit
 2. Tekuća pitanja

jun

 1. Analiza uspeha na kraju školske godine

Rukovodilac aktiva:

Arsovski Momčilo