Prepoznavanje lica na osnovu Facebook profila

SVIMA NAMA SU DOBRO POZNATI PROBLEMI koje Facebook ima sa privatno?u korisnika na internetu.

Od sada, taj problem vie nije ograni?en na virtuelni svet: ogromna baza fotografija iz Facebook profila moe se iskoristiti za identifikaciju korisnika dok, recimo, etaju ulicom.

Jedan od istraiva?a sa univerziteta Karnegi Melon (Carnegie Mellon University) objasnio je da je uspeo da sa?ini bazu sa oko 25.000 fotografija iz Facebook profila studenata. Potom je postavio sto u jednoj od prostorija univerzitetskog naselja i zamolio dobrovoljce da pogledaju u veb kameru.

Rezultat je slede?i: softver za prepoznavanje lica identifikovao je 31% studenata, nakon upore?ivanja koje je trajalo 3 sekunde po osobi.

Kroz nekoliko godina vizuelno pretraivanje moe postati u?estalo kao dananje pretraivanje teksta", kae Alesandro Akviziti, koji je o svom istraivanju govorio na konferenciji Black Hat posve?enoj ra?unarskoj bezbednosti. Akviziti je svoje istraivanje sproveo u saradnji sa Ralfom Grosom i Fredom Stucnmanom, tako?e istraiva?ima sa Karnegi Melona.

Kao dokaz koncepta, istraiva?i su razvili aplikaciju za iPhone koja moe fotografisati ne?ije lice i identifikovati tu osobu uz pomo? softvera za prepoznavanje lica, navode?i ime i osnovne informacije te osobe.

Ovo donosi ogromne rizike po privatnost", rekao je Akviziti, vanredni profesor informacionih tehnologija i javne politike na koledu Hajnc (Heinz College) u sklopu univerziteta Karnegi Melon. iroko rasprostranjena tehnologija za raspoznavanje lica povezana s bazom podataka koja sadri imena i li?ne informacije moe izbrisati ose?aj anonimnosti na koji se oslanjamo kada smo na javnom mestu, smatra Akviziti.

U sklopu drugog testa, upore?eno je 277.978 Facebook profila (softver je prepoznao lica u 40% slu?ajeva) sa blizu 6.000 profila sa drugih neimenovanih veb lokacija koje slue za upoznavanje. Identifikovan je priblino jedan od deset ?lanova veb lokacija za upoznavanje od kojih su skoro svi koristili pseudonime.

Naravno, Facebook nije jedini izvor podataka sa profila i drutvene mree LinkedIn i Google+ mogu da poslue u te svrhe ali zbog svoje ogromne baze i lako dostupnih slika profila, Facebook je bio o?igledan izbor. (U pravilima o privatnosti lokacije Facebook se navodi: Opcija za podeavanje privatnosti vaeg imena i slike profila ne postoji.")

Tehnologija za prepoznavanje lica, koja se u laboratorijama razvija decenijama, kona?no pronalazi svoj put ka tritu. Lokacija Face.com prole godine je otvorila svoja vrata programerima; tehnologija je ugra?ena u Appleov program Aperture, a koristi je i lokacija Flickr. Google je tehnologiju za prepoznavanje lica kupio pre nekoliko nedelja, a se?amo se da je automatsko ozna?avanjee lica na fotografijama na Facebooku podiglo veliku prainu u javnosti oko pitanja privatnosti.

Me?utim, u rukama pripadnika zakona, tehnologija za prepoznavanje lica moe potegnuti nova pitanja oko gra?anske slobode. Ako istraiva?i sa univerziteta mogu sa?initi toliko veliku bazu samo uz pomo? Facebooka, policijske slube ili njihovi saradnici mogu mnogo toga vie uz pomo? fotografija za pasoe i li?ne karte to je zapravo neto na ?emu FBI radi godinama. Uzgred, vojska SAD je finansirala odre?eni deo istraivanja na Karnegi Melonu.

Akviziti je prvi priznao da tehnologija nije savrena. Najbolje rezultate postie sa anfas fotografijama lica, a ne sa onima koje su slikane pod uglom u odnosu na lice. to je baza fotografija ve?a, to upore?ivanje due traje i moe do?i do ve?eg broja greaka u detekciji.

S druge strane, tehnologija prepoznavanja lica napreduje velikom brzinom, posebno kada se radi o fotografijama na kojima se ne nalazi lice slikano spreda. Ono to smo mi uradili na ulici sa mobilnim ure?ajima danas, sutra ?e mo?i da se postigne na manje vidljive na?ine", rekao je on. Vama nepoznata osoba bi mogla da sazna ta ste poslednje postavili na Twitteru samo ako vas pogleda."

Preuzeto sa: Mikro vesti